Mail ons

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gewoon Doen Schoonmaakservice KvK 83006931.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke overeenkomst en alle diensten die door Gewoon Doen Schoonmaakservice worden uitgevoerd.

Artikel 1 Offerte

1.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging
2.1 Nadat door het schoonmaakbedrijf de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door          toezending aan de opdrachtgever, mag het schoonmaakbedrijf ervan uitgaan, dat de opdrachtgever zich met de overeenkomst akkoord heeft verklaard.
2.2 Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de overeenkomst en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst
3.1 Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing en, het bij de overeenkomst behorende werkprogramma en de bepalingen van de C.A.O. voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst
4.1 Wijzigingen in de overeenkomst zoals neergelegd, zijn voor zover slechts bindend, indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 5 Onder aanneming
5.1 De aannemer zal slechts met toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor éénmalige werkzaamheden.
5.2 De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen als werkzaamheden door derden worden verricht.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 De werkzaamheden zullen overeenkomstig het overeengekomen werkprogramma worden uitgevoerd.
6.2 Als tijdens de uitvoering van het werkprogramma blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan het schoonmaakbedrijf zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar haar inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, als de aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste een gelijke kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
6.3 Als het schoonmaakbedrijf tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en indien de afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
6.4 Het personeel van het schoonmaakbedrijf dient zich voor zover bekend en mogelijk te houden aan de regels die op het object van de
opdrachtgever gelden.
6.5 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Gewoon Doen Schoonmaakservice, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Als een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Gewoon Doen Schoonmaakservice enige speling ten aanzien van de uitvoeringster mijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk indien de opdrachtgever Gewoon Doen Schoonmaakservice bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van de vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Gewoon Doen Schoonmaakservice schriftelijk is bevestigd.

Artikel 7 Contractnaleving
7.1 De opdrachtgever heeft het recht te verlangen, dat het personeel van het schoonmaakbedrijf dat niet aan de door opdrachtgever in redelijkheid te stellen eisen voldoet, door het schoonmaakbedrijf wordt gecorrigeerd en desnoods vervangen, een en ander met inachtneming van de wettelijke regels.

Artikel 8 Hulpmiddelen en materialen
8.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de voor de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaakbedrijf is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. Als opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van speciale hulp- en reinigingsmiddelen, worden deze kosten vergoed door opdrachtgever aan Gewoon Doen Schoonmaakservice.
8.2 De opdrachtgever geef toestemming en kosteloos gebruik van voorzieningen die aan het object aanwezig zijn ten behoeve van de werkzaamheden.

Artikel 9 Prijs
9.1 De aanneemsom is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
9.2 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van het schoonmaakbedrijf prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
9.3 Wijzigingen in de aanneemsom zullen aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt door middel van een prijswijzigingsbrief. Prijswijzigingen die buiten de macht van Gewoon Doen Schoonmaakservice worden veroorzaakt ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving of wijzigingen in de geldende cao worden aan opdrachtgever doorberekend. Gewoon Doen Schoonmaakservice is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven, of i.v.m. veranderingen in de markt.
9.4 Alle prijzen zijn gebaseerd op de door beide partijen overeengekomen werkzaamheden en zijn exclusief btw.
9.5 Indien overeengekomen dat het uurtarief de prijs exclusief de kosten voor hulp- en reinigingskosten bedraagt, worden de kosten voor daadwerkelijk gebruikte zaken apart aan opdrachtgever in rekening gebracht.
9.6 Reistijd ten behoeve van opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan opdrachtgever doorberekend. Gewoon Doen Schoonmaakservice hanteert een kilometervergoeding van 0,35 eurocent per gereden kilometer voor opdrachtgever, doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 10 Betaling
10.1 Facturering vindt plaats per 2 weken. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.
10.2 Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
10.3 Het schoonmaakbedrijf is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
10.4 In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten, inclusief die van de advocaat of gemachtigde van het schoonmaakbedrijf, voor rekening van de opdrachtgever.
10.5 Indien opdrachtgever een al bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief bestede tijd in rekening gebracht bij opdrachtgever. Bij annulering van de bevestigde opdracht binnen 48uur voor aanvang van de opdracht dient opdrachtgever 50% van het factuurbedrag te vergoeden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Het schoonmaakbedrijf heeft voor zich en zijn ondergeschikten een wettelijke aansprakelijkheidverzekering gesloten voor schade aan derden en goederen van derden toegebracht.

Artikel 12 Concurrentiebeding
12.1 Het is de opdrachtgever verboden om gedurende de overeenkomst en zes maanden na het eindigen van de overeenkomst personeel en/of ingeschakelde derden van Gewoon Doen Schoonmaakservice te benaderen voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst
13.1 De overeenkomst gaat in op de datum van de ondertekening en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. De overeenkomst kan door elk der partijen bij aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een factuurperiode.
13.2 In het geval de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorschriften voldoet of surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft het schoonmaakbedrijf het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 14 Contractwisseling en werkgelegenheid
14.1 Het schoonmaakbedrijf zal zijn personeel belonen conform de geldende Cao-bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W., etc. Het schoonmaakbedrijf vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht, dat wil zeggen bijzondere weersomstandigheden, waardoor geen openbaar vervoer rijdt, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste zestien weken waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, kunnen het schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever voor de resterende overmacht periode een andere aanneemsom overeenkomen.